Általános feltételek

 

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF):
Eladó (akkuker.com Akkucomp Hungary Kft, 2000, Szentendre, Sánc köz 2., telephely: 1033, Bp., Szentendrei út 89-93.) és Ön, mint Vevő között létrejött szerződésnek része az Önnel kötött egyedi adás-vételi szerződés mellett az ÁSZF is. Megrendelésével Ön elfogadja mindazokat a feltételeket, amelyet az Általános Szerződési Feltételek tartalmaz. Ezt a weblapon külön ikon jelez, melyet be kell jelölnie, ez nélkül nem léphet tovább.
Az ÁSZF-re a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény rendelkezései vonatkoznak. Amennyiben a fentiekben ismertetett feltételekben változás áll be, Eladó közzéteszi az ÁSZF közzétételével megegyező módon és helyen, így ezen az online felületen.
I. Az akkuker.com webáruházat az Akkucomp Hungary Kft üzemelteti, melynek elérhetősége: 1033, Bp. Szentendrei út 89-93. E-mail címe: info@akkuker.hu. Telefonszám: +36-1-240-6348, +36-70-940-8446.
 
A webáruházban feltüntetett árukészletből/katalógusból Ön kiválaszthatja a megrendelni kívánt termékeket/termékeket. A termékek képe alatt a termék megnevezése, vételára, főbb jellemzői találhatóak. A terméklistában vagy a termék leírása alatt szereplő "Rendelés" gomb megnyomásával Ön kiválaszthatja azt a terméket, melyet meg kíván rendelni, valamint itt megadhatja a megrendelni kívánt mennyiséget ill. megjegyzést fűzhet a megrendeléshez. A kiválasztott termékek vételára és mennyisége automatikusan megjelenik a Bevásárló kosár részen.
 
II. Miután Ön kiválasztotta a megrendelni kívánt terméket/termékeket, az adás-vételi szerződés létrejöttének feltétele a honlapon történő regisztráció.
A termékek mellett található fotók szimbolikus jellegűek, az árucikkek csomagolása, megjelenése, tartozékai ettől eltérhetnek.
III. Leadott megrendelését Eladó rögzíti számítógépes rendszerében. A megrendelés után Ön automatikusan kap egy megerősítő e-mailt, melyben Eladó jelezi a megrendelés elfogadását.
 
III. Szállítási határidő a megrendelés elfogadásának visszajelzését igazoló e-mail küldésétől számított maximum 9 munkanap. A szállítási határidők eltérhetnek a saját vagy szállítói készletek váratlan kifogyása esetén. Ilyen rendkívüli esetben a megrendelés visszautasítását igazoló e-mailben az erről szóló tájékoztatásról, esetleges későbbi szállítási határidő vagy helyettesítő termék felajánlásáról Ön értesítést kap 3 munkanapon belül.
 
IV. Vételár megfizetése: Ön minden esetben részletes számlát kap a megrendelt termékekről. A megrendelt árut Eladó utánvéttel küldi el az Ön részére, vagy postai úton, vagy futárszolgálattal, az ország bármely pontjára, vagy személyesen Ön is átveheti a boltban. A fizetés történhet utánvétellel, banki átutalással valamint a honlapon feltüntetett egyéb pénzügyi szolgáltatással (Bankártya, Paypal, stb.).
 
IV. Elállási jog: A távollévők kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet 4. § - a alapján Ön a szerződéstől nyolc munkanapon belül indokolás nélkül elállhat, elállási jogát a termék kézhezvételének napjától számított nyolc munkanap elteltéig gyakorolhatja. Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha Ön nyilatkozatát a határidő lejárta előtt elküldi. Eladó köteles az Ön  által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő harminc napon belül visszatéríteni. Ön viseli az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket, ezenfelül egyéb költség Önt nem terheli, de Eladó követelheti a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.
 
V. A csomag átvételekor kérjük, Ön ellenőrizze, hogy a megrendelt termékek hiánytalanul kiszállításra kerültek, mert utólagos reklamációval Eladónak nem áll módjában foglalkozni. Amennyiben a számlához képest hiányt vagy sérülést észlel, a csomagot ne vegye át, azonnal jelezze Eladó ügyfélszolgálatának, és a futár által felvett jegyzőkönyv másolatát juttassa vissza Eladónak. Eladó a legrövidebb időn belül, díjmentes szállítással pótolja a hiányzó terméket. 
Amennyiben az átvett termék nem üzemelhető be, vagy a szállítás során megsérült, azt Eladó díjmentesen kicseréli. Ha erre bármely okból nincs lehetőség, Eladó a kifizetett vételárat visszatéríti.
 
A rendeltetésszerű használat során bekövetkezett meghibásodások esetén a terméket szavatossági/jótállási határidőn belül - lehetőség szerint - 15 munkanap alatt Eladó díjmentesen kijavítja, vagy egyes termékek esetén azonnal raktárról kicseréli.
VI. Azokra a termékekre, melyekre Eladó jótállást vállal, a termék leírásában feltüntetésre kerül. A jótállási igények érvényesítésére a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény szavatosságra vonatkozó  305-311 §-ai, valamint az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó 151/2003. Korm. rendeletben foglaltak az irányadóak. Egyéb termékek esetében hibás teljesítés esetén a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény szavatosságra vonatkozó  305-311 §-ai az irányadóak.
VII. Panaszkezelés: A Vevő minden panaszt és bejelentést kivizsgál és mindent megtesz annak érdekében, hogy a panasz a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb 30 napon belül érdemben elintézhető és a megválaszolható legyen. A panaszok elbírálására egyedileg kerül sor elsősorban személyesen a 1117, Budapest, Budafoki út 70. sz. üzletben, vagy az 1. pontban írt email címekre. Amennyiben a panasz elutasításra kerül, az Eladó a panasz elutasítását minden esetben indokolással ellátva írásban kapja meg. A Vevő az írásban beérkező panaszokról és azok elintézési módjáról nyilvántartást vezet. Amennyiben a panaszra adott választ nem fogadja el, panaszával a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009 (IX. 29.) Korm. rendelet 26 § és 27 §-aiban foglaltak szerint a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz, vagy az illetékes Leányfalu Önkormányzat Jegyzőjéhez fordulhat.
VIII. Adatvédelem:
Az Eladó a tudomására jutott adatokat az  "Személyes adatok védelméről" szóló 1992. évi LXIII. törvény és a Kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló az 1995. évi CXIX. törvény előírásainak megfelelően kezeli, ezeket az adatokat kizárólag a megrendelés, hibaelhárítás és egyéb, az ügyfél által megjelölt célok kielégítésére használja fel. 
A megrendelés során Eladó minden olyan adatot kér- név, cím, telefonszám-, amely szükséges az Ön számlájának megfelelő kiállításához, valamint a megrendelt árucikk pontos kiszállításához. A hibásan megadott vagy hiányos adatokból eredő kellemetlenségekért vagy ilyen okból a teljesítés elmaradásáért Eladó felelősséget nem vállal.
IX. Jogi nyilatkozat
Eladó kijelenti, hogy tevékenységét a jogszabályoknak megfelelően látja el, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény, a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény, valamint a kereskedelmi tevékenység végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet szabályai szerint működik.
 
Eladó kijelenti, hogy tevékenysége nem sérti a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőlegezéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény rendelkezéseit, valamint rendelkezik a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőlegezéséről és megakadályozásáról szóló szabályzattal.
Az Ön és az Eladó között létrejött szerződésre a Ptk. szerződésekre vonatkozó rendelkezései érvényesülnek.
 
Az akkumulátorokhoz külön, nyomtatott felhasználási útmutatót magyar nyelven nem küldünk környezetvédelmi okokból. A használati útmutató letölthető az oldalunkról.
 
„Elfogadom a fentiekben ismertetett Általános Szerződési Feltételeket”